CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Luchd-obrach

Aonghas Mac'Illinnein

Ceannard e-Sgoil

e-Sgoil
44 Sràid Fhrangain
Steòrnabhagh

01851 822850

amaclennan1a@gnes.net

Ailean Mac a’ Ghobhainn

Prìomh Oifigear Foghlaim

e-Sgoil
44 Sràid Fhrangain
Steòrnabhagh

01851 822850

asmithyman1a@gnes.net

Catriona Mairi NicIllinnean

Cuidiche Cleireachd

e-Sgoil
44 Sràid Fhrangain
Steòrnabhagh

01851 822850

cmmaclennan1a@gnes.net
Tweets by eSgoil