CONTACT US
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Gàidhlig Bheò

lockdown live

Gàidhlig Bheò

Mar phàirt de LL e-Sgoil, tha sinn toilichte Gàidhlig Bheò a chur air bhog – prògram de leasanan beò airson Gàidhlig & Gaelic, fhad ‘s a tha sinn fo ghlasadh.

Gheibhear prògraman do ìrean P2-P4, P4-P5, P6-P7, S1-S3 Gàidhlig/Gaelic, S4-S6 Gàidhlig agus S4-S6 Gaelic. Seallaibh gu h-ìosal airson an sgeideal.

Thèid a h-uile seisean a lìbhrigeadh le tidsearan agus an co-phàirteachadh le buidheannan eile air MS Teams am broinn Glow.

Airson innse dhuinn gu bheil ùidh agaibh anns an tairgse, bu chòir do thidsearan form a lìonadh an seo

Bi am fiosrachadh gu lèir bho sin a-mach tro ‘Team’ Gàidhlig Bheò air MS Teams.

Gàidhlig Bheò Timetable


As part of e-Sgoil Lockdown Live, we are delighted to offer an extensive range of daily, live lessons to Gaelic Medium and Gaelic Learners for this period of remote learning.

Programmes are available for P2-P4, P4-P5, P6-P7, S1-S3 Gaidhlig/Gaelic, S4-S6 Gaidhlig and S4-S6 Gaelic learners. Please see below for the current schedule.

All sessions will be delivered by experienced teachers and partners on MS Teams within Glow.

To register pupils, Teachers should complete the following form (Teacher Glow account required): Click here

All further communication will be through the Gàidhlig Bheò MS Team.

Gàidhlig Bheò Timetable

Tweets by eSgoil