CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

BBC Micro:bits

BBC Micro:bits

Mar phàirt den taic a bheir Comhairle nan Eilean Siar do luchd-obrach bun-sgoile ann an raointean teicneolas, bha seiseanan fionnairidh ann an còdadh ann anns an robh 24 luchd-obrach ann an 12 diofair àiteachan an sàs. Ionnsaich luchd-obrach tro gnìomhachan practaigeach mu smaoineachadh coimpiutaireach agus ciamar a bhithear a’ còdachadh Micro:bit le bhith cur an deasaiche ‘Blocks’ gu feum. Fhad ’s a bha e dùbhlanach aig amannan, shoirbhich leis a’ bhuidheann an geama ‘Clach, Pàipear, Siosar’ a chòdachadh agus le bhith sgrùdachadh goireas radio Micro:bit.

Tweets by eSgoil