CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Trèanadh e-Quip

Trèanadh e-Quip

Luchd-teagaisg bun-sgoile a’ leasachadh teagaisg tro theicneòlas

Ghabh an dara tachartas trèanaidh e-Quip do luchd-teagaisg bun-sgoile àite ann an e-Sgoil air an 20mh den Ghiblein. Gu ruige seo, tha 18 neach-teagaisg bun-sgoile air a dhol tro thrèanadh airson a bhith cleachdadh uidheam Office 365 agus Vscene. Bidh tuilleadh chothroman trèanaidh air an tabhann a dh’ aithghearr gus an coilean sinn ar n-amas gum bi ‘ an luchd-obrach comhfhurtail agus ealanta ann a bhith teagaisg air-loidhne’.

 

Tweets by eSgoil