01851 822850
e-sgoil@gnes.net
       

Pupil Artwork

Pupil Artwork with Ms Campbell

Gu h-ìosal tha obraichean ealain a tha sgoilearan air a chruthachadh thar na bliadhna. Tha sgoiltean air feadh na h-Alba air obraichean ealain a chruthachadh air am brosnachadh leis na h-eileamaidean radharcach, diofar ràithean agus luchd-ealain mar Claude Monet.

Mòran taing dha na tidsearan clas a chuidich le bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil leasanan ealain air-loidhne air a bhith cho soirbheachail agus taing mhòr dha na sgoilearan airson a bhith an-còmhnaidh ag obair cho cruaidh!

Below are a range of artworks pupils have created over the year. Schools from all corners of Scotland have created their own artworks inspired by the visual elements, different seasons and artists such as Claude Monet.

A big thank you to class teacher’s who have helped to make sure online art lessons have been such a success and thank you to the pupils for always working so hard!

Tweets by eSgoil