CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net
Foghlam
a' Fàs
A' leudachadh chothroman
tro e-Sgoil

Fiosrachadh

Chaidh e-Sgoil a chur air chois anns an Lùnastal 2016 's chaidh an togalach fhosgladh anns an Dùbhlachd. Fhuaireadh taic-airgid air a son bho Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

 

Dè th’ ann an e-Sgoil? Mìnichidh an cliop goirid seo cò mu dheidhinn a tha ar gnìomhachas le ionnsachadh is teagasg aig a chridhe.

 

 

Amasan

'S e amasan e-Sgoil:

  • taghadh de chuspairean a leudachadh agus a bhith co-ionnan ann an àrd-sgoiltean nan Eilean Siar
  • taic a chur ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre ionadail agus nàiseanta
  • lìonradh de luchd-teagaisg chuspairean eadar-dhealaichte a chruthachadh aig a bheil comas teagaisg air-loidhne air feadh na dùthcha
  • cuideachadh le plana luchd-obrach Chomhairle nan Eilean Siar a thaobh foghlam inbheach agus Phreantasan Ùra.

Naidheachdan

Àireamh mhath de sgoilearan a’ nochdadh son coinneimh mu na meadhanan cruthachail is didseatach

Tòrr dhaoine aig an dàrna coinneamh ‘Future Focus Forum – An t-Slighe Air Adhart’

Tuilleadh >>

Coinneamh do Sgoilearan Àrd-Sgoile

Sgoilearan ag ionnsachadh mu àrachas is seirbheisean ionmhais

Tuilleadh >>

RadioEDUtalk

Beachdachadh air e-Sgoil

Tuilleadh >>

Ar Sgeulachd

Ar Com-pàirtichean

Tweets by eSgoil