CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Our thoughts here at e-Sgoil are with the friends and family of Laura MacIntyre and Eilidh MacLeod at this distressing time for all.

Tha sinne, aig e-Sgoil, airson ar co-fhaireachdainn a nochdadh do theaghlaichean agus caraidean Laura Nic an t-Saoir agus Eilidh NicLeòid aig an àm chianail dhuilich a tha seo.

Fiosrachadh

Chaidh e-Sgoil a chur air chois anns an Lùnastal 2016 's chaidh an togalach fhosgladh anns an Dùbhlachd. Fhuaireadh taic-airgid air a son bho Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

 

Amasan

'S e amasan e-Sgoil:

  • taghadh de chuspairean a leudachadh agus a bhith co-ionnan ann an àrd-sgoiltean nan Eilean Siar
  • taic a chur ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre ionadail agus nàiseanta
  • lìonradh de luchd-teagaisg chuspairean eadar-dhealaichte a chruthachadh aig a bheil comas teagaisg air-loidhne air feadh na dùthcha
  • cuideachadh le plana luchd-obrach Chomhairle nan Eilean Siar a thaobh foghlam inbheach agus Phreantasan Ùra.

naidheachdan

TRÈANADH DÌON CHLOINNE

a' tabhann treanaidh AIR FEADH NAN EILEAN

Tuilleadh >>

Luchd Foghlaim à Sealtainn

Turas soirbheachail aig luchd-foghlaim à Sealtainn dha na h-Eileanan Siar!

Tuilleadh >>

Trèanadh e-Quip

Luchd-teagaisg bun-sgoile a’ leasachadh teagaisg tro theicneòlas

Tuilleadh >>

Ar Sgeulachd

Ar Com-pàirtichean