Tha sinn ag obair gus e-Sgoil a thoirt thugaibh. Bidh e a’ tighinn a dh’aithghearr. Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir post-d gu - e-sgoil@gnes.net.

The e-Sgoil website is under development. Contact - e-sgoil@gnes.net.

Deagh naidheachd do Chomhairle nan Eilean Siar

Fios naidheachd bho Riaghaltas na h-Alba mu e-Sgoil, 24 Lùnastal 2016

Great news for Comhairle nan Eilean Siar

e-Sgoil Scottish Government Press Release 24 August 2016

e-Sgoil Newsletter 1 June 2016

e-Sgoil Newsletter 1 June 2016 English version
e-Sgoil Newsletter 1 June 2016 Gaelic version

e-Sgoil Newsletter 2 October 2016

e-Sgoil Newsletter 2 October 2016 English version
e-Sgoil Newsletter 2 October 2016 Gaelic version

Logo

If you'd like this logo for use, you can right click and 'save as' or contact e-sgoil@gnes.net for a higher resolution version