01851 822850
e-sgoil@gnes.net
       

Gàidhlig

Welcome to the Gaelic programme page.

You will find details of all the live and recorded sessions and resources on this page. If you are looking for a specific programme you can navigate to it by clicking the programme name below:N5 & H Gaelic/Gàidhlig courses 2023-24Learn Gaelic, Scotland’s oldest National Language, online with other students from across Scotland via e-Sgoil.

Courses Available: National 5 Gaelic (Learners), Higher Gaelic (Learners), National 5 Gaidhlig (fluent speakers), Higher Gaidhlig (fluent speakers).

Frequency: Twice weekly, draft timetable available but this can be flexible to some degree to meet the needs of Learners.

Format: Online lessons via Microsoft Teams

Offered at both National 5 and Higher, and with courses designed by award-winning staff, Gaelic comes alive through regular, interactive, online lessons, and quality digital support materials.

Learning Gaelic opens doors to many things, including exciting career choices, further education, Scottish culture, history, geography, tourism and wellbeing. Now is your chance to become part of this rich and rewarding world.

The National 5 and Higher courses are designed to help develop skills and knowledge rapidly, getting even those learners with no Gaelic at the start of the course to a level of confidence and fluency quickly. Self-study and independent learning are important elements of the course but there is a wealth of support and resources at your fingertips.

You will meet and make friends with other young people from across Scotland. This course may be most attractive to students with interests in languages, traditional music, outdoor activities, the media, citizenship, history, or indeed any subject matter.

Gabh an cothrom! Seize the opportunity!

Please register provisional interest here and someone will be in touch to discuss with you.

https://forms.office.com/e/6gLdv307Y4

Working in partnership with UHI Outer Hebrides.

Ionnsaichibh Gàidhlig, an cànan nàiseanta as sine ann an Alba, air-loidhne le oileanaich eile bho air feadh na h-Alba tro e-Sgoil.

Cùrsaichean rim faotainn: National 5 Gaelic (Learners), Higher Gaelic (Learners), Gàidhlig Nàiseanta 5, Gàidhlig Àrd-ìre.

Cuin & càite: Leasanan dà uair san t-seachdain air-loidhne tro Microsoft Teams.

Air a tabhann aig Nàiseanta 5 agus Àrd-ìre, bidh a’ Ghàidhlig a’ tighinn beò tro leasanan air-loidhne le stuthan taic didseatach.

Tha ionnsachadh na Gàidhlig a’ fosgladh dhorsan gu iomadh rud, a’ gabhail a-steach foghlam adhartach, cultar na h-Alba, eachdraidh, cruinn-eòlas agus turasachd. Seo an cothrom agaibh a bhith nur pàirt den t-saoghal bheairteach agus buannachdail seo.

Tha na cùrsaichean Nàiseanta 5 agus Àrd-ìre air an dealbhadh gus sgilean agus eòlas a leasachadh gu luath, a’ toirt eadhon an luchd-ionnsachaidh aig nach eil Gàidhlig aig toiseach a’ chùrsa gu ìre de mhisneachd agus fileantachd gu sgiobalta. Tha ionnsachadh neo-eisimeileach na eileamaidean cudromach den chùrsa ach tha beairteas de thaic agus de ghoireasan aig ur corragan.Coinnichidh sibh agus ni sibh caraidean ri daoine òga eile bho air feadh na h-Alba. Faodaidh an cùrsa seo a bhith air leth tarraingeach do dh’ oileanaich aig a bheil ùidh ann an cànanan, ceòl traidiseanta, na meadhanan, saoranachd, eachdraidh, no gu dearbh cuspair sam bith.

Gabh an cothrom!

Feuch an clàraich sibh ur n-ùidh an seo agus cuiridh cuideigin fios thugaibh gus bruidhinn.

https://forms.office.com/e/6gLdv307Y4

Ag obair ann an com-pàirteachas le Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.Misneachd

Tron bhliadhna seo, tha luchd obrach e-Sgoil air a bhith a' libhrigeadh prògram sònraichte a-steach gu bun-sgoiltean air feadh Alba. 'S e Misneachd ainm a' phròiseact. Tha tidsearan anns na sgoiltean ag innse dhuinn co na sgoilearan a tha feumach air taic sònraichte ann am buidheannan. Tha an luchd obrach againn deònach coimhead air feumalachdan sam bith a tha tidsearan airson gun obrach sinn air leis na sgoilearan aca. Obraichidh luchd obrach e-Sgoil agus tidsearan nan sgoilearan dlùth gus dèanamh cinnteach gu bheil feumalachdan gach sgoilear soilleir agus an uairsin gheibhear prògram sònraichte do gach sgoilear. Tha na seiseanan uile air Teams agus mairidh gach seisean 30 mionaid.

Chan eil mòran àiteachan air fhàgail ach ma tha sibh a' smaointinn gum biodh seo gu feum airson neach anns a' chlas agaibh, cuiribh fios thugainn le post-dealain, eslhowitt1v@glow.sch.uk, agus cuiridh cuideigin fios thugaibh gus bruidhinn mu na tha ri fhaighinn.

e-Sgoil's Gaelic Medium Primary staff are currently delivering a specialist programme into Primary Schools across Scotland. The provision is called Misneachd (Confidence). To determine who is eligible to take part, teachers across Scotland identify pupils who they feel would benefit from a more intense period of small group interaction with a specialist teacher. Our staff are happy to help with any curricular areas. Teachers work closely with the child's class teacher to identify what specific need the child has. e-Sgoil staff then develop and deliver content suitable to target these needs. Sessions are 30 minutes long, delivered through Teams and are specific to the needs of the children in each group.

Availability for the remainder of session 2022 – 2023 is very limited but if you would like any of your pupils to take part, please register your interest by e-mailing eslhowitt1v@glow.sch.ukand someone will be in touch to discuss any options available.

Leugh ‘s cluich le Linda

Thig còmhla ri preasantair telebhisean chloinne Linda NicLeòid airson Leugh ‘s Cluich le Linda – seiseanan-leughaidh Gàidhlig loma-làn sgeulachdan, rannan is geamannan. Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh an seo, aon uair ’s gu bheil e air a dhearbhadh.

Join children’s TV presenter Linda NicLeòid for Read and Play with Linda – a Gaelic reading session full of stories, rhymes and games. Watch this space for information about session 2022 – 2023 workshops when they become available.

Leugh is Cluich le Linda

-->

Travel, Tourism and the Environment IDL course (Secondary BGE fluent speakers)

VERY LIMITED AVAILABILTY FOR SELECT BLOCKS.

Please contact eslhowitt1v@glow.sch.uk to discuss opportunities.

In collaboration with Keep Scotland Beautiful, e-Sgoil will be offering an opportunity for GME pupils in S1/2 to take part in an interdisciplinary learning unit about Travel, Tourism and the Environment. It aims to add value to the Social Subjects curriculum and incorporate aspects of DYW and Enterprise in Education whilst keeping Gaelic and sustainability at its heart.

The unit will focus on the environmental, social and economic impact of tourism in Scotland. It also seeks to highlight to pupils the wide range of employment opportunities available in this field and the importance of Gaelic and sustainability as economic assets.

This unit has been designed as 4 separate blocks, 1 per term, and schools can do all 4 blocks across the year or opt into individual blocks.

Each block is centred around a driving question which gives the opportunity for deep thinking and deep learning. They take into account students’ previous knowledge and skills, provide opportunities to learn new knowledge and skills and apply that collective knowledge to new areas of learning and real-life issues.

Term 2 will be based around the Young Reporters for the Environment which is an international journalism competition giving pupils the chance to investigate environmental issues ad highlight their solutions. More info here.

Term 3 will be based around an enterprise topic which will give pupils the opportunity to learn about business and marketing whilst working on a variety of creative tasks.

Please note that all materials can be adapted to suit students’ geographical area. This unit should provide a progression pathway from BGE to a Nat 4 or 5 Travel and Tourism SQA qualification.

This unit has been designed to be delivered in one 40-45 minute session a week on a team teaching basis. Pupils will need access to a device in order to access resources and submit work.

Glè bheag de sheiseanan rim faighinn ann an cuid de theirmean. Leugh am fiosrachadh mionaideach ann am Beurla agus cuir fios gu eslhowitt1v@glow.sch.uk airson tuilleadh fiosrachaidh.

N5/H/AH Gaelic Learners Evening Courses (adults)

REGISTRATION HAS CLOSED FOR SESSION 2022 - 2023. Register for the e-Sgoil mailing list. for e-Sgoil updates including information about the courses for session 2023 – 2024, which will be released in Spring 2023.

Are you interested in learning Gaelic, Scotland’s oldest National Language, online with other adults from across Scotland? Offered at both National 5 and Higher, and with courses designed by award-winning staff, Gaelic comes alive through regular, interactive, online lessons, and quality digital support materials.

Learning Gaelic opens doors to many things, including Scottish culture, history, geography, tourism and well-being. Now is your chance to become part of this rich and rewarding world.

The National 5 and Higher courses are designed to help develop skills and knowledge rapidly, getting even those learners with no Gaelic at the start of the course to a level of confidence and fluency quickly. Self-study and independent learning are important elements of the course but there is a wealth of support and resources at your fingertips.

Dug’s Discovery Den


Discover With Dug – an interactive approach for our youngest learners

We know that the best online learning for young children encourages real-life play, movement, songs, stories, dance and interactions and experiences – especially outdoors. Dug’s Discovery Den has been developed in partnership with Education Scotland to offer children across the early level of early learning and childcare and primary school an interactive collection of clicks to inspire further learning and exploration beyond the screen.

Dug’s Discovery Den presents an outdoor interactive and continually evolving virtual learning space. The space reflects the young learner’s world and interests by revealing different activities and new learning discoveries as we move through the seasons of the year.

As we explore and further develop this approach we would love to hear your feedback. Below you will find pilot sites in Gaelic and in English, and a form for you to add your comments and suggestions.

Gaelic Version

Please share your feedback!

Caite a bheil Dug

Tweets by eSgoil