01851 822850
e-sgoil@gnes.net
       

Gàidhlig

Welcome to the Gaelic programme page.

You will find details of all the live and recorded sessions and resources on this page. If you are looking for a specific programme you can navigate to it by clicking the programme name below:

N5/H Gaelic learners courses 2022/23: Cùrsaichean luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig Ìre 5 Nàiseanta/Àrd Ìre 2022/23

Are you a senior-phase student in a Scottish secondary school looking for something different?

Learn Gaelic, Scotland’s oldest National Language, on-line with other students from across Scotland via e-Sgoil’s National e-Learning Offer in session 2022/23.

Offered at both National 5 and Higher, and with courses designed by award-winning staff, Gaelic comes alive through regular, interactive, on-line lessons, and quality digital support materials.

The courses are offered in two afternoon session windows:
-National 5 Gaelic (Learners) Monday & Wednesday 2-4pm*
-Higher Gaelic (Learners) Tuesday & Thursday 2-4pm* (also opportunity for Advanced Higher provision at this time)

*Young people can use the flexibility of the learning materials to access the class at any time within these windows, so if there are differences in lunchtimes and bus times the lessons fit around your schedule.

Learning Gaelic opens doors to many things, including exciting career choices, further education, Scottish culture, history, geography, tourism and well-being. Now is your chance to become part of this rich and rewarding world.

The National 5 and Higher courses are designed to help develop skills and knowledge rapidly, getting even those learners with no Gaelic at the start of the course to a level of confidence and fluency quickly. Self-study and independent learning are important elements of the course but there is a wealth of support and resources at your fingertips.

You will meet and make friends with other young people from across Scotland. This course may be most attractive to students with interests in languages, traditional music, outdoor activities, the media, citizenship, history, or indeed any subject matter.

From the Western Isles to the rest of Scotland. The National e-Learning Offer for Gaelic (Learners) is for you. Gabh an cothrom! Seize the opportunity!

All interested young people should speak to a member of their school management, who should then complete the expression of interest form here.

N5/H Gaidhlig (fluent speakers) courses 2022/23: Cùrsaichean Gàidhlig (fileanta) aig Ìre Nàiseanta 5 /Àrd-ìre 2022/23 

Are you a senior-phase student in a Scottish secondary school looking to study Gaidhlig?
Did you come through Gaelic Medium Education in the Primary but then go to a school where you cannot do Gaidhlig at N5 or Higher level?
Or are you unable to fit the school offering into your timetable due to clashes?
Maybe you are a fluent Gaidhlig speaker but have never learned it formally in school?
If any of these apply, then this on-line course may be exactly what you are looking for.

You would learn with other students from across Scotland via e-Sgoil’s National e-Learning Offer in session 2022/23. Offered at both National 5 and Higher, through regular, interactive, on-line lessons, and quality digital support materials. The course timings are not set, we will work as best as we can around your needs to accommodate as many learners as possible.
National 5 evening course also available (for fluent speakers only).Click here to access the registration form and sign-up for more information.

An robh thu ann am foghlam tro mheadhan na Gaidhlig sa bhun-sgoil ach a-nis ann an sgoil far nach faigh thu air Gaidhlig a dheanamh? Bheil thu ann an sgoil le Gaidhlig ach far nach faigh thu air a dheanamh air sgath nach eil rum gu leor air do chlar ama?
Neo ‘s docha gu bheil thu fileant ach thainig thu tro foghlam Beurla? Ma tha dad an sin fior dhuts, seo an dearbh chursa dhut!
Ma tha thu airson ionnsachadh air-loidhne le sgoilearan eil bho air feadh Alba, thigibh an sas le seo!

Tha sinn a' tabhann Gaidhlig aig ire N5, Ard-Ire agus Sar Ard-Ire.Chan eil uairean againn steidhichte, tha sinn subailteach mun cuairt na dh’iarras sibh.
Cùrsa oidhche Ìre Nàiseanta 5 cuideachd ri fhaighinn (airson fileantaich a-mhàin).Cliog an seo gus faighinn chun fhoirm clàraidh agus gus clàradh airson barrachd fiosrachaidh.

Misneachd

Tron bhliadhna seo, tha luchd obrach e-Sgoil air a bhith a' libhrigeadh prògram sònraichte a-steach gu bun-sgoiltean air feadh Alba. 'S e Misneachd ainm a' phròiseact. Tha tidsearan anns na sgoiltean ag innse dhuinn co na sgoilearan a tha feumach air taic sònraichte ann am buidheannan. Tha an luchd obrach againn deònach coimhead air feumalachdan sam bith a tha tidsearan airson gun obrach sinn air leis na sgoilearan aca. Obraichidh luchd obrach e-Sgoil agus tidsearan nan sgoilearan dlùth gus dèanamh cinnteach gu bheil feumalachdan gach sgoilear soilleir agus an uairsin gheibhear prògram sònraichte do gach sgoilear. Tha na seiseanan uile air Teams agus mairidh gach seisean 30 mionaid. Ma tha sibh a' smaointinn gum biodh seo gu feum airson neach anns a' chlas agad, cuiribh fios thugainn an seo.

e-Sgoil's Gaelic Medium Primary staff are currently delivering a specialist programme into Primary Schools across Scotland. The provision is called Misneachd (Confidence). To determine who is eligible to take part, teachers across Scotland identify pupils who they feel would benefit from a more intense period of small group interaction with a specialist teacher. Our staff are happy to help with any curricular areas. Teachers work closely with the child's class teacher to identify what specific need the child has. e-Sgoil staff then develop and deliver content suitable to target these needs. Sessions are 30 minutes long, delivered through Teams and are specific to the needs of the children in each group. If you would like any of your pupils to take part, please register your interest here.

Beairteas

Thigibh a dh'eisteachd ri cuid de na daoine as cliuiteach ann an saoghal na Gaidhig a' bruidhinn mun bheatha aca agus na rudan a tha a' cordadh riuthsan. Gheibh sgoliearan cothrom bruidhinn riutha agus ceistean a chur orra, son piseach a thoirt air an cuid Gaidhlig.

A’ tighinn an airde ann an teirm 3 & 4:
Babs NicGriogair & Mairi Anna NicUalraig – Diciadain 23mh den Fhaoilleach
Ceitlin Lilidh & Jayne NicLeòid – Diciadain 9mh den Mhairt
Iain MacLeòid & Hamish MacLeòid – Diciadain 23 Màrt
Joy Dunlop & Calum MacIllEathain (Caldamac) – Diciadain 29mh den Ghiblein
Angela NicEachainn & Ailean Òg Dòmhnallach – Diciadain 18 Cèitean
Julie Fowlis & Rona Lightfoot – deit ri thighinn

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh agus foirm claraidh an seo.

Come and listen to some of our best known Gaelic personalities talk about their lives and interests. Pupils will also have an opportunity to join in the conversation and ask questions which will help to develop their own Gaelic.

Coming up in term 3 & 4:
Babs NicGriogair & Mairi Anna NicUalraig – Wednesday 23rd February
Ceitlin Lilidh & Jayne NicLeòid – Wednesday 9th March
Iain MacLeòid & Hamish MacLeòid – Wednesday 23rd March
Joy Dunlop & Calum MacIllEathain (Caldamac) – Wednesday 29th April
Angela McEachen & Allan 'Òg' MacDonald – Wednesday 18th May
Julie Fowlis & Rona Lightfoot – Date TBC

Schools can find out more and register here.

Leugh ‘s cluich le Linda

Thig còmhla ri preasantair telebhisean chloinne Linda NicLeòid airson Leugh ‘s Cluich le Linda – seiseanan-leughaidh Gàidhlig loma-làn sgeulachdan, rannan is geamannan. Thèid na seiseanan a chumail tro Teams. Airson p1-3 9.15-9.45 gach Diardaoin air an 13mh, 20mh & 27mh den Fhaoilleach.

Feuch an clàraich sibh ur n-ùidh a’ cleachdadh a’ cheangal (tro Glow): https://bit.ly/3HOclAC.

Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh bho e-sgoil@gnes.net.

Join children’s TV presenter Linda NicLeòid for Read and Play with Linda – a Gaelic reading session full of stories, rhymes and games. The sessions are suitable for P1-3 learners and will take place via Teams from 9.15-9.45 on Thursdays 13th, 20th and 27th January.

Please register your interest by logging into Glow and following this link: https://bit.ly/3HOclAC.

You can also contact e-sgoil@gnes.net for more information or to register an interest.

Leugh is Cluich le Linda

Drama

Anns a bhlidhna ur, gheibh sgoilearan eadar p3 & p7 cothrom pairt a ghabhail ann an seiseanan Drama le Rachael Cheanadach. Ruithidh a' phrogram de 6 seiseanan tron Ghaidhlig air 18 & 25 den Fhaoilleach, 1 & 22 den Ghearran , 1 & 8 den Mhairt. Ma tha uidh agaibh annta claraichibh aig https://bit.ly/3s5sj4I. Gheibhear chun na seiseanan tro Google neo Teams.

In the New Year, Gaelic Medium pupils will have the opportunity to take part in Gaelic Medium Drama sessions with Rachel Kennedy. The programme of 6 GM sessions will be held on 18 & 25 Jan, 1 & 22 Feb and 1 & 8 March. If you are interested in taking part, register at: https://bit.ly/3s5sj4I. The sessions can be accessed using Google or Teams.

Drama

Atharrachadh na gnàth-shìde agus COP26 – Dè th’ann agus dè as urrainn dhuinn a dhèanamh?

Sreath goirid de leasanan a bheireas sealladh do sgoilearan bun-sgoile mu de th'ann an atharrachadh gnath-shide, carson a tha ceannardan na cruinne a' cruinneachadh ann an Glaschu airson COP 26, agus de na rudan a dh'fhaodadh iad fhein a dheanamh airson an lorg carboin aca a lughdachadh.

Gheibhear da sheisean airson p2-4 agus ceithir airson p5-7, a theid an libhrigeadh gach seachdain, a' toiseachadh 1mh den t-Samhain. Cuiribh fios gu e-sgoil@gnes.net airson tuilleadh fiosrachaidh. Tha na seiseanan air an toirt dhuibh ann an co-obrachadh eadar e-Sgoil agus Keep Scotland Beautiful.

Climate change and COP26 - What is it and what can I do to help?

A short series of lessons aiming to give GME primary pupils an introduction into what climate change is, why world leaders are gathering together in Glasgow for COP26 and positive steps they can take in school and at home to reduce their carbon footprint.

There will be two sessions for P2-4 and four sessions for P5-7, delivered on weekly basis starting on the week beginning 1st November. Please email e-sgoil@gnes.net for further information. These sessions are being delivered in partnership with Keep Scotland Beautiful.

EÒLAS TALMHAINN IS GNÀTH-SHÌDE

Le atharrachadh na gnàth-shìde air aire dhaoine agus COP26 air fàire, tha Keep Scotland Beautiful air cùrsa goirid ionnsachadh mun àrainneachd agus lorg carboin.

Gheibh sibh seo aig amannan eadar dhealaichte tron t-seachdain, ach Diciadain a-mhain. Gheibh sgoiltean air claradh an seo.

CLIMATE READY CLASSROOMS

Join us on this Keep Scotland Beautiful course aimed at S4 - S6 to develop your understanding of the enviroment and carbon footprints.

Available at various times throughout the week, not available on Wednesdays. Schools can sign up here.

Glow login required to access form.

Ealain

A bheil ùidh aig na sgoilearan agaibh ann an ealain? Tha bloc 6 seachdainean againn de leasanan ealain a tha sònraichte do aois is comas ur sgoilearan (ri fhaighinn tron bhliadhna acadaimigeach). Clàraich an seo.

Art

Are your pupils interested in art? Join our 6-week block of Gaelic Medium art lessons specific to the age and ability of your pupils (available throughout the academic year). Register here.

Ealain Gàidhlig 2021/22

Cò Th' Ann An Young Scot & Dè Nì Iad Dhòmhsa?

An e sgoilear ÀS1 a th’ annad? Thig còmhla rinn gus faighinn a-mach mu na buannachdan a tha co-cheangailte ris a’ chairt Young Scot agad agus mar a chleachdas tu e. Faodaidh sgoiltean clàradh an seo.

Who are Young Scot & What Can They Do for Me?

Are you in S1? Join us to find out about the offers and discounts associated with your Young Scot card and how to use it to its full potential. This session is through the medium of Gaelic. Schools can sign up here.

Young Scot - Gaelic National Offers 2021/22

Dug’s Discovery Den


Discover With Dug – an interactive approach for our youngest learners

We know that the best online learning for young children encourages real-life play, movement, songs, stories, dance and interactions and experiences – especially outdoors. Dug’s Discovery Den has been developed in partnership with Education Scotland to offer children across the early level of early learning and childcare and primary school an interactive collection of clicks to inspire further learning and exploration beyond the screen.

Dug’s Discovery Den presents an outdoor interactive and continually evolving virtual learning space. The space reflects the young learner’s world and interests by revealing different activities and new learning discoveries as we move through the seasons of the year.

As we explore and further develop this approach we would love to hear your feedback. Below you will find pilot sites in Gaelic and in English, and a form for you to add your comments and suggestions.

Gaelic Version

Please share your feedback!

Caite a bheil Dug

Tweets by eSgoil