01851 822850
e-sgoil@gnes.net
       

Gàidhlig

Welcome to the Gaelic programme page.

You will find details of all the live and recorded sessions and resources on this page. If you are looking for a specific programme you can navigate to it by clicking the programme name below:N5, H & AH Gaelic/Gàidhlig courses 2023/24 (Schools)

Ionnsaichibh Gàidhlig, an cànan nàiseanta as sine ann an Alba, air-loidhne le oileanaich eile bho air feadh na h-Alba tro e-Sgoil.

Cùrsaichean rim faotainn: National 5 Gaelic (Learners), Higher Gaelic (Learners), Advanced Higher Gaelic (Learners), Gàidhlig Nàiseanta 5, Gàidhlig Àrd-ìre.

Cuin & càite: Leasanan dà uair san t-seachdain air-loidhne tro Microsoft Teams.

Air a tabhann aig Nàiseanta 5, Àrd-ìre agus Àrd-Ìre Adhartach bidh a’ Ghàidhlig a’ tighinn beò tro leasanan air-loidhne le stuthan taic didseatach.

Tha ionnsachadh na Gàidhlig a’ fosgladh dhorsan gu iomadh rud, a’ gabhail a-steach foghlam adhartach, cultar na h-Alba, eachdraidh, cruinn-eòlas agus turasachd. Seo an cothrom agaibh a bhith nur pàirt den t-saoghal bheairteach agus buannachdail seo.

Tha na cùrsaichean Nàiseanta 5, Àrd-ìre agus Àrd-Ìre Adhartach air an dealbhadh gus sgilean agus eòlas a leasachadh gu luath, a’ toirt eadhon an luchd-ionnsachaidh aig nach eil Gàidhlig aig toiseach a’ chùrsa gu ìre de mhisneachd agus fileantachd gu sgiobalta. Tha ionnsachadh neo-eisimeileach na eileamaidean cudromach den chùrsa ach tha beairteas de thaic agus de ghoireasan aig ur corragan.

Coinnichidh sibh agus ni sibh caraidean ri daoine òga eile bho air feadh na h-Alba. Faodaidh an cùrsa seo a bhith air leth tarraingeach do dh’ oileanaich aig a bheil ùidh ann an cànanan, ceòl traidiseanta, na meadhanan, saoranachd, eachdraidh, no gu dearbh cuspair sam bith.

Gabh an cothrom!

Feuch an clàraich sibh ur n-ùidh an seo agus cuiridh cuideigin fios thugaibh gus bruidhinn.

https://forms.office.com/e/6gLdv307Y4

Ag obair ann an com-pàirteachas le Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Learn Gaelic, Scotland’s oldest National Language, online with other students from across Scotland via e-Sgoil.

Courses Available: National 5 Gaelic Learners, Higher Gaelic Learners, Advanced Higher Gaelic (Learners), National 5 Gàidhlig (fluent speakers), Higher Gàidhlig (fluent speakers).

Frequency: Twice weekly, draft timetable available but this can be flexible to some degree to meet the needs of Learners.

Format: Online lessons via Microsoft Teams

Offered at National 5, Higher and Advanced Higher, and with courses designed by award-winning staff, Gaelic comes alive through regular, interactive, online lessons, and quality digital support materials.

Learning Gaelic opens doors to many things, including exciting career choices, further education, Scottish culture, history, geography, tourism and wellbeing. Now is your chance to become part of this rich and rewarding world.

The National 5, Higher and Advanced Higher courses are designed to help develop skills and knowledge rapidly, getting even those learners with no Gaelic at the start of the course to a level of confidence and fluency quickly. Self-study and independent learning are important elements of the course but there is a wealth of support and resources at your fingertips.

You will meet and make friends with other young people from across Scotland. This course may be most attractive to students with interests in languages, traditional music, outdoor activities, the media, citizenship, history, or indeed any subject matter.

Gabh an cothrom! Seize the opportunity!

Please register provisional interest here and someone will be in touch to discuss with you.

https://forms.office.com/e/6gLdv307Y4

Working in partnership with UHI Outer Hebrides.

N5/H/AH Gaelic (Learners) Evening Courses (Adults)

Learn Gaelic, Scotland’s oldest National Language, online with others from across Scotland via e-Sgoil.

Courses Available: National 5 Gaelic Learners (Learners), Higher Gaelic Learners (Learners), Advanced Higher Gaelic (Learners).

Frequency: 4 hours of taught evening classes per week with additional materials provided for self-study.

Format: Online lessons via Microsoft Teams.

Offered at National 5, Higher and Advanced Higher, and with courses designed by award-winning staff, Gaelic comes alive through regular, interactive, online lessons, and quality digital support materials.

Learning Gaelic opens doors to many things, including exciting career choices, further education, Scottish culture, history, geography, tourism and wellbeing. Now is your chance to become part of this rich and rewarding world.

Our courses are designed to help develop skills and knowledge rapidly, getting even those learners with no Gaelic at the start of the course to a level of confidence and fluency quickly. Self-study and independent learning are important elements of the course but there is a wealth of support and resources at your fingertips.

This course may be most attractive to those with interests in languages, traditional music, outdoor activities, the media, citizenship, history, or indeed any subject matter. There is no entry requirementfor National 5 but for Higher and Advanced Higher a pass at the previous level, equivalent learning and/or an interview to assess your level will be required.

Gabh an cothrom! Seize the opportunity!

Please register provisional interest here and someone will be in touch to discuss with you.

Adult (Learners) Evening Course Teacher Advert

Tha sinn a’ sireadh neach-teagaisg Gàidhlig gus clasaichean oidhche a lìbhrigeadh do luchd-ionnsachaidh aig ìre Nàiseanta 5 Gaelic (Luchd-ionnsachaidh), Gaelic Àrd Ìre (Luchd-ionnsachaidh), Gaelic Àrd Ìre Adhartach (Luchd-ionnsachaidh).

Thèid iad a lìbhrigeadh air-loidhne. Thèid na h-amanan agus cinn latha aontachadh leibhse ro laimh. Gheibh sibhse taic ur sgilean teagaisg air-loidhne a bhrosnachadh ro laimh. Airson tuilleadh fiosrachaidh agus gus ur n-ùidh a shealltainn cuiribh fios gu e-sgoil@gnes.net sa chiad dol a-mach ro Dihaoine 2 Ògmhios.

We are looking for a Gaelic teacher to deliver evening classes to adult learners studying National 5 Gaelic (Learners), Higher Gaelic (Learners), Advanced Higher Gaelic (Learners).

This will be delivered fully online, with support available with the platform. Times and dates of the lessons are negotiable. For more information about previous presentation numbers, the background of candidates, to see student testimonials and to express your interest please contact e-sgoil@gnes.net in the first instance.

Misneachd

Tron bhliadhna seo, tha luchd obrach e-Sgoil air a bhith a' libhrigeadh prògram sònraichte a-steach gu bun-sgoiltean air feadh Alba. 'S e Misneachd ainm a' phròiseact. Tha tidsearan anns na sgoiltean ag innse dhuinn co na sgoilearan a tha feumach air taic sònraichte ann am buidheannan. Tha an luchd obrach againn deònach coimhead air feumalachdan sam bith a tha tidsearan airson gun obrach sinn air leis na sgoilearan aca. Obraichidh luchd obrach e-Sgoil agus tidsearan nan sgoilearan dlùth gus dèanamh cinnteach gu bheil feumalachdan gach sgoilear soilleir agus an uairsin gheibhear prògram sònraichte do gach sgoilear. Tha na seiseanan uile air Teams agus mairidh gach seisean 30 mionaid.

Bidh clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist 28/08/2023. Thèid sanasach a-mach 14/08/2023 agus bidh clàradh fosgailte bho 14/08/2023.

e-Sgoil's Gaelic Medium Primary staff are currently delivering a specialist programme into Primary Schools across Scotland. The provision is called Misneachd (Confidence). To determine who is eligible to take part, teachers across Scotland identify pupils who they feel would benefit from a more intense period of small group interaction with a specialist teacher. Our staff are happy to help with any curricular areas. Teachers work closely with the child's class teacher to identify what specific need the child has. e-Sgoil staff then develop and deliver content suitable to target these needs. Sessions are 30 minutes long, delivered through Teams and are specific to the needs of the children in each group.

Classes will start again from 28/08/2023. Registration will be open from 14/08/2023.

Gaelic Language In The Primary School

e-Sgoil are pleased to confirm that our Gaelic (Learners) provision for primary pupils will continue in session 2023 - 2024. The (up to) 20-week course covers introductions, feelings, numbers, days of the week, weather, colours, family, pets and animals, the body, clothes, hobbies and activities, food and drink, time, rooms around the home, jobs, school subjects and community.

It is suitable for complete beginners of the language and also for pupils with a basic grounding in the language. There are a range of start dates, and the length of the program and frequency of the sessions can be tailored to your school. Each session lasts 30 minutes.

Please use this form to express an interest in a place for session 2023 - 2024 and someone will be in contact with more information in August 2023.


Ealain – Gaelic Medium Art Provision

Thigibh còmhla ris an sgioba de thidsearan ealain againn gus na sgilean ealain agaibh a leasachadh tro mheadhan na Gàidhlig. Tha leasanan fad teirm ann do sgoilearan ach tha iad cuideachd ag amas air sgilean luchd-teagaisg àrdachadh.

Join our team of art teachers to develop your art skills in a Gaelic Medium setting. The block of lessons also aims to upskill class teachers. The format is online, weekly, 1 hour lessons which last for 1 term. Flexible start dates across the year. Lesson plans are shared with the class teacher as well as a resource list.

Click here to express an interest and we will contact you in August.

Dug’s Discovery Den


Discover With Dug – an interactive approach for our youngest learners

We know that the best online learning for young children encourages real-life play, movement, songs, stories, dance and interactions and experiences – especially outdoors. Dug’s Discovery Den has been developed in partnership with Education Scotland to offer children across the early level of early learning and childcare and primary school an interactive collection of clicks to inspire further learning and exploration beyond the screen.

Dug’s Discovery Den presents an outdoor interactive and continually evolving virtual learning space. The space reflects the young learner’s world and interests by revealing different activities and new learning discoveries as we move through the seasons of the year.

As we explore and further develop this approach we would love to hear your feedback. Below you will find pilot sites in Gaelic and in English, and a form for you to add your comments and suggestions.

Gaelic Version

Please share your feedback!

Caite a bheil Dug

Leugh ‘s cluich le Linda

Thig còmhla ri preasantair telebhisean chloinne Linda NicLeòid airson Leugh ‘s Cluich le Linda – seiseanan-leughaidh Gàidhlig loma-làn sgeulachdan, rannan is geamannan. Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh an seo, aon uair ’s gu bheil e air a dhearbhadh.

Join children’s TV presenter Linda NicLeòid for Read and Play with Linda – a Gaelic reading session full of stories, rhymes and games. Watch this space for information about session 2023 – 2024 workshops when they become available.

Leugh is Cluich le Linda

Tweets by eSgoil