Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Ealain – Gaelic Medium Art Provision

Thigibh còmhla ris an sgioba de thidsearan ealain againn gus na sgilean ealain agaibh a leasachadh tro mheadhan na Gàidhlig. Tha leasanan fad teirm ann do sgoilearan ach tha iad cuideachd ag amas air sgilean luchd-teagaisg àrdachadh.

---------------------------------------------------------------------------------

Join our team of art teachers to develop your art skills in a Gaelic Medium setting. The block of lessons also aims to upskill class teachers. The format is online, weekly, 1 hour lessons which last for 1 term. Flexible start dates across the year. Lesson plans are shared with the class teacher as well as a resource list.

a craft table with various pens and pencils

Register Interest

Please use this form to express an interest and we will contact you.

Register...

Automatic Popup